Algemene voorwaarden

U kunt op het grootste gedeelte van onze site surfen zonder uw persoonlijke gegevens te moeten doorgeven. Om echter te kunnen genieten van sommige diensten en om toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke pagina in het kader van het getrouwheidsprogramma zijn we verplicht om enkele persoonlijke gegevens te vragen.

Deze politiek heeft tot doelstelling u te informeren over hoe we de informatie die u ons overmaakt in het kader van ons getrouwheidsprogramma, waarvoor de inschrijving via onze site verloopt, wordt opgehaald, gebruikt en gedeeld. De verantwoordelijke van het beheer van deze gegevens is de onderneming Sequoia Participations SA.

Alle verzamelde informatie:

 • zal correct en rechtmatig worden verkregen en verwerkt;
 • zal enkel voor hierna omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld ;
 • zal volgens deze doeleinden worden gebruikt;
 • zal toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor deze doeleinden;
 • zal met de nodige voorzichtigheid worden behandeld zodat de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens kan worden verzekerd en deze gegevens niet kunnen worden beschadigd, gewijzigd, vernietigd of overgedragen aan onbevoegden.

Verzamelen van persoonlijke informatie

Om te kunnen genieten van sommige diensten of wanneer u in het kader van het getrouwheidsprogramma een persoonlijk account aanmaakt en er daarna via onze site toegang toe krijgt, bent u verplicht om ons bepaalde persoonlijke informatie door te geven.

Deze informatie bestaat uit :

 • identiteit : naam/voornaam/mail/getrouwheidskaart nummer /adres/telefoonnummer/geboortedatum.
 • persoonlijke levenssfeer : bezochte winkels, gedane aankopen (via kassaticket).
 • gegevens onlinebezoek : tijdsaanduiding van de eerste en laatste verbinding, bezochte pagina’s en duurtijd van de verbinding.
 • Werken bij Sequoia (sectie aanwervingen) : naam/voornaam/mail/voorkeurswinkel /CV/begeleidende brief

De website Sequoia.bio maakt trouwens gebruik van cookies die toelaten om statistieken en informatie rond webverkeer te bestuderen, de navigatie te vergemakkelen en de dienstverlening te verbeteren zodoende een hoger surfplezier te kunnen bieden. U kunt het vastleggen van die cookies een halt toeroepen door uw navigatiesoftware te configureren. Voor meer informatie kunt u ons charter over het gebruik van cookies consulteren op het volgende adres: https://www.sequoia.bio/nl/vie-privee/.

De doelstellingen van de gegevensverzameling

Het verzamelen van persoonlijke gegevens heeft tot doel:

 • Om trouwe klanten van Sequoia voordelen te kunnen bieden: bepaalde diensten, al dan niet gratis, maar ook kortingen in functie van hun getrouwheid en hun aankoopgewoontes,
 • Om klantgegevens rond de bezochte winkels en gedane aankopen te kunnen analyseren,
 • Om te communiceren met klanten (versturen van mails…),
 • Om te communiceren met kandidaten in het aanwervingsproces,
 • Om te versturen naar derden uitsluitend voor gerichte controle, het opslaan of voor onderhoud IT.

Wie zijn de bestemmelingen van de informatie die we verzamelen en waarom dragen we hen deze info over?

We worden verwacht om uw gegevens met andere entiteiten van de Sequoia-groep of met dienstverleners te delen met de strikte in acht name van de huidige regelgeving. De toegang tot de verzamelde persoonlijke gegevens is enkel beperkt tot de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de informatie.

Leveranciers en dienstverleners zijn aan een geheimhouding onderworpen en mogen de gegevens enkel gebruiken als ze de contractuele voorwaarden en de wettelijke toepassingen respecteren.

Hoe lang worden persoonlijke gegevens aangehouden?

De persoonlijke gegevens zullen gedurende een periode van drie jaar worden bewaard te tellen vanaf de laatste aankoop die in een Sequoia-winkel werd gedaan.

Deze persoonlijke gegevens zullen één maal per jaar worden uitgewist behalve indien:

 • u gebruikt maakt van uw recht om uw gegevens te laten schrappen, volgens één van de voorwaarden die hierna volgen,
 • een langere bewaarperiode is toegestaan of verplicht indien de wet of de reglementen dit aangeven.

Wat zijn uw rechten ?

Recht van inzage : U hebt het recht om een kopie te verkrijgen van uw gegevens die in ons bezit zijn.

Recht op gegevenswissing en correctie: U hebt tevens het recht om de wissing van uw gegevens of een correctie van onjuiste of overbodige informatie te vragen. We zijn verplicht om bepaalde informatie aan te houden als de wet ons dat verplicht of wanneer we een geldige reden hebben om het te doen.

Recht van bezwaar : U hebt eveneens het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing of tegen de manier waarop gebruik is gemaakt van uw gegevens.

Recht op beperking van verwerking : U hebt in bepaalde gevallen voorzien in het reglement het recht om de opschorting van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid : U hebt het recht om overdracht van uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om te worden vergeten: U hebt het recht richtlijnen op te stellen die bepalen wat er na sterfgeval met uw gegevens gebeurt.

U kunt uw rechten uitoefenen via een eenvoudige schriftelijke aanvraag, waar een geldig document van identiteit met een zichtbare handtekening van de houder verplicht moet zijn bijgevoegd, aan de sociale zetel van de onderneming of via het contactformulier https://www.sequoia.bio/contact/ of via mail naar: dataprotection@sequoia.bio. Elke aanvraag moet duidelijk, precies en gerechtvaardigd zijn.

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens zullen op dusdanige wijze worden behandeld dat een maximale beveiliging kan worden gegarandeerd.

De onderneming voert passende technische of organisatorische maatregelen door tegen onrechtmatige verwerking of verlies binnen het bedrijf en zorgt ervoor dat op het vlak van IT-systemen de nodige stappen zijn gezet zodat de gegevens tegen aanvallen of virussen zijn beschermd.

De onderneming verzekert er zich van dat leveranciers en dienstverleners de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen wanneer ze uw persoonlijke gegevens onder ogen krijgen.De onderneming verbindt er zich toe om op regelmatige basis de doeltreffendheid van deze maatregelen te analyseren en evalueren.

Wijziging van de huidige politiek

We houden ons het recht voor om de huidige politiek op elk moment te wijzigen, in lijn met de huidige bepalingen.